• +421 905 899 426
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30

9 krokov k úspešnému podaniu daňového priznania opatrovateľky

9 krokov k úspešnému podaniu daňového priznania opatrovateľky

1. Kto je povinný podať daňové priznanie?

Daňové priznanie musíte podať vtedy, ak ste v predošlom kalendárnom roku 2015 zarobili viac než 1901,67 Eur, alebo ste podnikali (živnosť, prenájom nehnuteľnosti, atď.).

Upozornenie: Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.

Ak ste boli zamestnaný v trvalom, alebo skrátenom pracovnom pomere a zamestnávateľ za Vás platil daňové preddavky a Váš pracovný pomer naďalej trvá, požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby. Keďže zamestnávateľ platil takzv. daňový preddavok, môže sa stať, že za Vás zaplatil dane aj napriek tomu, že Váš príjem bol pod hranicou zdaniteľného minima. V tomto prípade máte nárok na vrátenie peňazí.

2. Lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2015 je do 31. marca 2016.

Možnosť predĺženia lehoty

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

3. Čo znamená základ dane u živnostníka?

Daňovník poberajúci okrem príjmov zo živnosti aj iné druhy príjmov, zistí svoj základ dane zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a taktiež výdavky.

4. Čo je nezdaniteľná časť základu dane

19,2 – násobok životného minima:ak základ dane daňovníka v príslušnom zdaňovacom období je rovný alebo menší ako 100 – násobok sumy platného životného minima
ak je základ dane daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vyšší ako 100- násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule
19,2 – násobok životného minima na manžela/manželku žijúcu v spoločnej domácnosti:
ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manžel/manželka v tomto zdaňovacom období:
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je suma zodpovedajúca19,2-násobku platného životného minima
má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manžela/manželky
má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku sa rovná nule
ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manžel/manželka v tomto zdaňovacom období:
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je suma zodpovedajúca rozdielu63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku sa rovná nule
má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku je suma vypočítaná podľa predchádzajúceho bodu, znížená o vlastný príjem manžela/manželky, ak táto suma v je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/manželku sa rovná nule

5. Čo sú výdavky živnostníka

Živnostník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 5 040 eur ročne

 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)

 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

 

K najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom živnostníka patria napr.:

Cestovné náhrady

 • Výdavky živnostníka (daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste;

Poistné a príspevky

Daňovým výdavkom u živnostníka je aj preukázateľne zaplatené poistné a príspevky, hradené daňovníkom v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti.

Výdavky na reklamu

Ako daňové výdavky môže živnostník uplatniť výdavky na reklamu, vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie

Výdavky na odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv uzatvorených podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka, sú daňovými výdavkami od 1.1.2015 iba po zaplatení a najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Limitovanie výšky provízie sa nevzťahuje na fyzické osoby vykonávajúce činnosť podľa § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby

Výdavky na poradenské a právne služby sú daňovými výdavkami od 1.1.2015 len po zaplatení. To znamená, že tieto výdavky ovplyvňujú základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2) daňovníka v tom zdaňovacom období, v ktorom boli skutočne zaplatené. Za výdavky na poradenské a právne služby sa považujú výdavky na právne a účtovnícke služby zaradené v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností v sekcii M – Odborné, vedecké a technické služby v divízii
69.1 Právne služby a
69.2 Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo.

Iné daňové výdavky

Za daňový výdavok sa považujú aj:

 • Miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu a poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,

 • Daň z pridanej hodnoty v prípadoch stanovených zákonom o dani z príjmov,

 • Úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve),

 • Úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak podľa zákona o účtovníctve sa tieto úroky účtujú v nákladoch,

 • Výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrnované do príjmov.

 

6. Tlačivo na podanie daňového priznania

Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.
Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 sa použije tlačivo, ktorého vzor ustanoví MF SR opatrením MF SR, ktoré bude zverejnené vo Finančnom spravodajcovi vydávanom MF SR. Po vydaní vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov bude tlačivo dostupné aj na internetovej stránke finančnej správy.

7. Vyplnenie daňové priznania

Príklad daňového priznania živnostníčky

Anna bola počas minulého roka živnostníčkou, je bezdetná a single. Jej celkový príjem predstavuje 9000 eur. Počas mesiacov podnikania spolu odviedla do sociálnej poisťovne 1000 eur a do zdravotnej poisťovne 500 eur. Najjednoduchšia možnosť ako podať daňové priznanie, je uplatniť si paušálne výdavky. Pri tejto voľbe netreba výdavky dokladovať ani viesť účtovníctvo. Anna vyplní tlačivo daňového priznania typu B nasledovne.

 1. Do riadka 01 napíš svoje daňové identifikačné číslo - DIČ. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš rok 2015, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

 2. Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (rodné číslo), sem všade dopíš svoje daňové identifikačné číslo.

 3. Do riadka 03 zadaj identifikátor SK-NACE, číslo kategórie tvojej hlavnej podnikateľskej činnosti a jej názov. Kategóriu si môžeš zvoliť podľa vlastného uváženia, tento údaj je iba štatistickou informáciou. Do políčka vpravo zapíš celý názov kategórie. Číselník SK-NACE, z ktorého si môžeš vybrať kategóriu, nájdeš na stránke Štatistického úradu.

 4. Do riadkov 0410 napíš svoje meno a adresu trvalého bydliska.

 5. Do riadkov 27 a 28 napíš svoj kontaktný telefón a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

 6. Jedna z najdôležitejších častí daňového priznania je Tabuľka č.1 v sekcii VI. Oddiel - výpočet základu dane z príjmov z podnikania. Do tabuľky treba zapísať súčet príjmov a výdavkov týkajúcich sa jednotlivých typov podnikania.

 7. Uviedol si, že zo živnosti si mal príjem 9000 Eur. Žiadny iný príjem si nemal. Zárobok zo živnosti je zároveň tvojím celkovým príjmom, rovnakú sumu teda zapíš do riadkov 2 a 9, stĺpec Príjmy.

 8. Pretože chceš využiť jednoduchú možnosť ako si znížiť základ dane o paušálne výdavky, je potrebné oznámiť túto skutočnosť na daňovom priznaní. Tesne pod Tabuľkou č.1 sa nachádza rámček s popisom „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“. Zaškrtni prvú voľbu „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Zároveň vedľa uveď počet mesiacov podnikania v predošlom roku.

 9. O rámik nižšie si treba všimnúť políčko s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov (...)“. Do tohto políčka zapíš súčet poistného, ktoré si odviedol do sociálnej a zdravotnej poisťovne, spolu je to suma 1500 Eur.

 10. Štátom stanovená výška paušálnych výdavkov je v súčasnosti 40% z celkového príjmu. Tvojimi paušálnymi výdavkami je výsledok prepočtu príjmu zo živnosti a percenta9000 Eur x 0,40 = 3600 Eur. K tejto sume pripočítaj sumu zaplatenú do sociálnej a zdravotnej poisťovne 1500 Eur. Tvoje celkové výdavky sú teda 5100 Eur, túto sumu dopíš do riadkov 2 a 9, stĺpec Výdavky.

 11. Do riadka 37 zapíš súčet príjmov, tak ako si ich uviedol v Tabuľke č.1, riadok 9, stĺpec Príjmy, čo je 9000 Eur. Rovnako do riadka 38 zapíš súčet výdavkov, tak ako si ich uviedol v Tabuľke č.1, riadok 9, stĺpec Výdavky, čo je 5100 Eur.

 12. Vypočítaj rozdiel príjmov a výdavkov, teda rozdiel čísel v riadkov 37 a 38. Rozdiel predstavuje sumu 3900 Eur, zapíš túto sumu do riadkov 39 a 43 a 55 a 57 a 72.

 13. Do riadkov 73 a 77 zadaj aktuálnu zákonom stanovenú výšku nezdaniteľného minima, suma 3803,33 Eur.

 14. Vypočítaj rozdiel sumy z riadkov 72 a 77, čo predstavuje 3900 - 3803,33. Výsledok je 96,67 Eur. Tento výsledok zapíš do riadkov 78 a 80. Ak by ti vyšla záporná suma, zapíše sa nula. Ide o základ dane z ktorej sa vypočíta tvoja daň.

 15. Sadzba dane je 19% zo základu dane. Po prepočte vychádza tvoja daň vo výške 18,36 Eur, túto sumu zapíš do riadkov 81 a 90 a 94 a 109.

 16. Na záver treba doplniť už len niektoré formality. Do riadka 125 na strane 11 zadaj počet príloh 0, vedľa uveď dátum a vlastný podpis.

 17. Pokračuj na stranu Príloha č.2 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadka 09 zapíš súčet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo je spolu 1500 Eur. Do riadkov 10 a 12 zadaj sumu sociálneho poistenia 1000 € a do riadkov 11 a 14 zadaj sumu zdravotného poistenia 500 €. Na záver prílohy (spodná časť strany) uveď dátum a svoj podpis.

8. Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahla 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% z 19,2-násobku sumy platného životného minima. Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

9. Zaplatenie dane

V prípade, že Vám vyšla povinnosť zaplatiť daň, je potrebné daň zaplatiť do konca marca. Ak nepoznáte číslo účtu a variabilný symbol, informujte sa na daňovom úrade v mieste tvojho trvalého bydliska.


Zdroje:

Používame cookies, aby sme pre Vás mohli zlepšit naše služby

Chcem vedieť viac

Rozumiem!

Kontakt

Najnovšie ponuky práce

Chcete dostávať pracovné ponuky ako aj ďalší zaujímavý obsah na Vašu emailovú adresu?

Invalid Input
© 2021 Alses s.r.o.
facebook_page_plugin